BAN TT MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG HOÀNH BỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 144 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ SỞ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/ĐU ngày 05/6/2024 của Đảng ủy phường Hoành Bồ về phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; Quy định 142-QĐ/TW; Quy định 144-QĐ/TW; Quy định 145-QĐ/TW; Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoành Bồ.

Chiều ngày 19/6/2024 Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam phường Hoành Bồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ chính trị về chuẩn mực đạo đức, cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biên”, “Tự chuyển hóa” trong giai đoạn mới; Tổ chức đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoành Bồ. Tới dự hội nghị có các đồng chí là Trưởng, phó ban CTMT của 10 khu phố.

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Thị Thu Hương – Chủ tịch UBMTTQ phường Hoành Bồ - Chủ trì hội nghị đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ chính trị về chuẩn mực đạo đức, cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biên”, “Tự chuyển hóa” trong giai đoạn mới. Đồng chí Đặng Văn Giảng – Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ phường, báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Đánh giá chung trong 6 tháng đầu năm, Uỷ ban MTTQ  phường đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, Thường trực Đảng ủy và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ đã đề ra: Phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua. Phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, quan tâm chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân;Thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Tiếp tục quan tâm chú trọng công tác chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Han công tác mặt trận khu dân cư phối hợp với các tổ chức thành viên, khu phố hưởng ứng tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp trên phát động. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động liên quan đến công tác tuyên truyền, công tác VSMT, TTĐT, đồng thời triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của MTTQ phường góp phần hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của địa phương đề ra trong 6 tháng đầu năm 2024.

(Một số hình ảnh tại hội nghị)

(Đặng Văn Giảng)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 89